Protestantse Gemeente

De kerk is eigendom van de Protestantse gemeente de Slachsang. Bij deze gemeente horen de dorpen Boazum, Britswert, Easterwierrum, Lytsewierrum/Rien en Wiuwert.

Geert Mak laat de geschiedschrijving in zijn boek “Hoe God verdween uit Jorwert” over aan de verschillende personen uit Jorwert die hun eigen verhaal vertellen. Wat in dat boek wordt beschreven kan model staan voor wat zich in dezelfde periode in de dorpen in de wijde omgeving van Jorwert heeft afgespeeld.

Voor 1970 kende Boazum nog vrijwel geen forensen. De meeste inwoners waren economisch gebonden aan het dorp dat nog een eigen middenstand had. Ieder dorp had ook zijn eigen kerk. Boazum had zelfs drie kerkgebouwen. In Easterwierrum stond naast de Hervormde een R.K. kerk.

In 1992 is de Gereformeerde (streek)kerk van Boazum gefedereerd met de Hervormde gemeente van Boazum. De gereformeerden hebben zich daarna aangesloten bij de Hervormde gemeente in hun eigen dorp. Het kerkgebouw van de gereformeerde kerk in Boazum is daarna afgebroken.

De samenwerking van de eerder genoemde dorpen is verder geïntensiveerd en heeft uiteindelijk geleid tot een volledige fusie, die op 17 september 2023 officieel is bekrachtigd.

Voor nadere informatie zie: https://www.deslachsang.nl/