Beleidsplan

      Reacties uitgeschakeld voor Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Freonen fan de Boazumertsjerke

Inleiding
De St. Martenstsjerke te Boazum stamt uit de twaalfde en dertiende eeuw, de toren uit het einde van de dertiende eeuw. Het is een van de oudste en tevens fraaiste romaanse kerkgebouwen in Fryslân. Tussen 1938 en 1948 heeft een heel grondige restauratie plaats gevonden. Dat was hard nodig, want in de dertiger jaren stond de kerk bijna op instorten. Het gebouw bestaat uit een forse zadeldaktoren , een eenbeukig schip en een rondgesloten koor. De muren bestaan alleen aan de buitenzijde uit tufsteen. Daarachter schuilt een kern van onregelmatig baksteenwerk, opgevuld met veldkeien en brokken graniet. Het koor werd begin 1200, in de periode van de romanogotiek, verbouwd en voorzien van een meloenvormig koepelgewelf. Op het gewelf van het koor bevindt zich een boeiende schildering die bij de restauratie in 1941 tevoorschijn kwam. Weergegeven is de tronende Christus, de Majestas Domini. De baardeloze Christus is omgeven door de vier evangelistensymbolen: de engel van Mattheüs, de leeuw van Marcus, de os van Lucas en de adelaar van Johannes. Christus zelf is geplaatst binnen een vierpas. Het orgel in de kerk stamt uit 1791. In 1783 begint Gottlieb Heinemann met de bouw. Rudolf Knol heeft het later van hem overgenomen. De laatste restauratie van het orgel, uitgevoerd door Bakker&Timmenga uit Leeuwarden, is in 2012 voltooid.De kerk is eigendom van de Protestantse gemeente te Boazum. Een gemeente die qua ledental steeds kleiner wordt en op dit moment uit dertigtal meelevende leden bestaat. Het in stand houden van dit monumentale gebouw wordt echter een steeds grotere last voor deze gemeenteleden. Het monumentale kerkgebouw met de toren is niet alleen voor de Protestantse gemeente van grote waarde. Het bepaalt het aanzien van het terpdorp in het open Friese kleilandschap. Haal de toren weg en het dorp mist haar baken, haar herkenningspunt. De kerk is onlosmakelijk verbonden met het dorp en met het omliggende landschap.

Doel van de stichting
Het doel van de Stichting Freonen fan de Boazumertsjerke is een steentje bij te dragen aan het in een zo goed mogelijke staat behouden van de St. Martenstsjerke in het dorp Boazum. Als het een kleine kerkelijke gemeente niet meer lukt de kosten daarvoor op te hoesten dan is hulp van buiten af nodig.

Hoe wordt dat doel bereikt
Het bestuur van de stichting wil dat doel bereiken door middel van het werven van fondsen op verschillende manieren:

  1. Het werven van donateurs voor een jaarlijkse of een periodieke gift
  2. Het benaderen van personen, bedrijven en instellingen voor een eenmalige gift.
  3. Het bekend maken van de mogelijkheid om de stichting door middel van een legaat te steunen.

Meer concreet zal dit op de volgende manier worden uitgewerkt:

a.Publiciteit en rechtstreeks benaderen van personen, bedrijven en instellingen die op de een of andere manier een relatie met het dorp Boazum hebben.Te denken valt aan:

  • Het maken en verspreiden van een wervingsfolder/flyer met relevante informatie
  • Brief aan alle dorpsbewoners
  • Brief aan alle adressen uit het bestand van de begraafplaatsHet verzamelen van adressen van overige personenen bedrijven die een relatie met het dorp hebben
  • Verstrekken van de wervingsfolder aan toeristen en overige bezoekers van de kerk
  • Een artikel in de Doarpsskille en in de Frissel
  • Vrije publiciteit (Leeuwarder Courant, Friesch dagblad, Op’e Skille, Sneeker Nieuwsblad, Wijd en Zijd)
  • Het opzetten van een website en gebruik maken van social media Boazum.

28122012