Jaarverslag 2019

      Geen reacties op Jaarverslag 2019

Restauratie muurschildering.
De restauratie van de muurschildering in de kerk is nog steeds niet uitgevoerd. Het probleem is doorslaand vocht in de muur waarop de schildering is aangebracht. Er wordt grondig onderzoek naar gedaan, maar de oorzaak is tot nu toe niet gevonden. Er is zelfs een expert uit Italië bijgehaald, maar ook die weet niet waar het vandaan komt.
Bij de vorige restauratie was dat probleem ook al aanwezig. Toen zijn een aantal maatregelen genomen zoals het aanbrengen van drainage rond de kerk, het extra openen van ventilatie in het plafond en het wijzigen van het verwarmingssysteem, van hete lucht naar radiatoren. Deze maatregelen hebben echter onvoldoende resultaat gehad. Zodra de plannen zijn uitgevoerd zal de toegezegde bijdrage aan de kerkrentmeesters worden overgedragen.
Bestuur
Het bestuur heeft op statutaire wijze vergaderd. Er zijn geen mutaties in de bestuurssamenstelling.

Jaarrekening 2019

rekening 2019 rekening 2018
baten
eenmalige donaties € 645,00 € 564,50
jaarlijkse donaties  € 867,00
periodieke giften € 600,00 € 750,00
rente spaarrekening € 0,59 € 0,89
totaal baten (a) € 2.112,59 € 1.315,39
lasten
bankkosten € 119,36 € 120,33
diverse kosten
bijdrage restauratie/verwarming
totaal lasten (b) € 119,36 € 120,33
resultaat (a-b) € 1.992,64 € 1.195,06
  • activa
31-12-2019 31-12-2018
rekening courant € 2.834,19 € 2.341,55
spaarrekening € 7.381,11 € 5.880,52
saldo € 10.215,30 € 8.222,07