Statuten

      Reacties uitgeschakeld voor Statuten

OPRICHTING STICHTING
Heden, veertien mei tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Kanter Arjen Breuker,
notaris te Leeuwarden:
I.
de heer Hendrik Kroes, geboren in de gemeente Utingeradeel op één november
negentienhonderd achtendertig, wonende te 8635 MP Boazum, Tanialeane 1,
houder van een paspoort/rijbewijs/Nederlandse identiteitskaart met nummer ***,
geldig tot ***;
II. de heer Sybolt Okke Engelsma, geboren te Sneek op twee mei negentienhonderd
vijftig, wonende te 8635 MJ Boazum, De Kamp 10, houder van een
paspoort/rijbewijs/Nederlandse identiteitskaart met nummer ***, geldig tot ***;
III. de heer Haiko Gerardus Maria Rutten, geboren te Sneek op vijfentwintig januari
negentienhonderd éénenzestig, wonende te 8635 MZ Boazum, Waltawei 10,
houder van een paspoort/rijbewijs/Nederlandse identiteitskaart met nummer ***,
geldig tot ***;
IV. de heer Bob Pruiksma, geboren in de gemeente Wonseradeel op zeventien juli
negentienhonderd vijfenveertig, wonende te 8651 CH IJlst, De Jagersherne 4,
houder van een paspoort/rijbewijs/Nederlandse identiteitskaart met nummer ***,
geldig tot ***;
te dezen handelend:
a. allen voor zich;
b. als schriftelijk gevolmachtigde van:
de heer Jaring de Wolff, geboren te Leeuwarden op éénendertig augustus
negentienhonderd zesendertig, wonende te 9563 PT Ter Apelkanaal, Schaapsbergweg
1, houder van een paspoort/rijbewijs/Nederlandse identiteitskaart met nummer ***,
geldig tot ***,
comparanten en volmachtgever in deze akte verder gezamenlijk ook aan te duiden: “de
Oprichters”.

De Oprichters verklaarden bij deze een stichting in het leven te roepen en daarvoor vast te
stellen de navolgende statuten:
STATUTEN
NAAM EN ZETEL, GEEN WINSTOOGMERK
– 1 -TRIP  Advocaten & Notarissen
51200601/KB/sy
ARTIKEL 1.
1. De stichting draagt de naam: Stichting Freonen fan de Boazumertsjerke
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Littenseradiel.
DOEL EN MIDDELEN.
ARTIKEL 2.
De stichting heeft ten doel het ondersteunen, met name in financiële zin, van het behoud,
onderhoud en het passend en waardig gebruik van de Sint-Martinuskerk te Boazum,
gemeente Littenseradiel, alsmede het bevorderen van het bewustzijn van- en de
belangstelling voor de cultuurhistorische waarde daarvan, en voorts al hetgeen in de
ruimste zin daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
VERMOGEN.
ARTIKEL 3.
1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt
gevormd door:
a. giften en donaties;
b. subsidies, fondsen en sponsorbijdragen;
c.
hetgeen wordt verkregen door erfstellingen of legaten;
d. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
2. Erfstellingen kunnen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
BESTUUR: SAMENSTELLING, BENOEMING, DEFUNGEREN.
ARTIKEL 4.
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van
ten minste drie (3) en maximaal zeven (7) personen. Een niet voltallig bestuur behoudt
zijn bevoegdheden.
2. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo
spoedig mogelijk voorzien.
3. Bestuursleden zijn jegens de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van hun
taak. Bij die vervullen richten zij zich naar het belang van de stichting. Bestuursleden
zijn mitsdien niet gebonden aan enige last of ruggespraak.
4. Een bestuurslid is gehouden zoveel mogelijk te voorkomen dat enig tegenstrijdig belang
tussen hem enerzijds en de stichting anderzijds van invloed kan zijn op taakvervulling
binnen de stichting.
– 2 -TRIP  Advocaten & Notarissen
51200601/KB/sy
5. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester
aan, dan wel, in de plaats van beide laatstgenoemden, een secretaris-penningmeester.
6. Bestuursleden worden benoemd voor de tijd van maximaal vier jaar en zijn na afloop
van een zittingsperiode steeds herbenoembaar.
7. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van
aftreden.
8. Een bestuurslid defungeert:
a. door zijn overlijden;
b. door zijn aftreden al dan niet volgens het in lid 5 bedoelde rooster;
c.
doordat hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt, alsmede
door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
d. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als
gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer
van zijn goederen wordt ingesteld;
e. door zijn ontslag, verleend door de overige bestuursleden met algemene stemmen;
f.
door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
9. De door bestuursleden in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten worden
door de stichting vergoed. Zij genieten geen beloning.
BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN.
ARTIKEL 5.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar ver-
bindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van
een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze hande-
lingen.
3. Het bestuur is bevoegd door hem nader te bepalen gedeelten van zijn taak door een of
meer anderen te doen uitvoeren. Het vorenstaande laat onverlet dat bedoelde anderen
onder verantwoordelijkheid van het bestuur werkzaam zijn en laat tevens onverlet de
bevoegdheid van het bestuur om hen te allen tijde bindend te instrueren ten aanzien
van het hun opgedragene dan wel het hun opgedragene geheel of gedeeltelijk in te
– 3 -TRIP  Advocaten & Notarissen
51200601/KB/sy
trekken.
BESTUUR: VERTEGENWOORDIGING.
ARTIKEL 6.
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigings-
bevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuursleden
alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegen-
woordigen.
BESTUUR: BESLUITVORMING.
ARTIKEL 7.
1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee
van de overige bestuursleden een bestuursvergadering bijeenroepen, doch ten minste
één maal per jaar.
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of ten
minste twee van de overige bestuursleden, dan wel namens deze(n) door de secretaris,
en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van
ten minste zeven dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onder-
werpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de
bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming
niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de bestuursleden zich
alsdan tegen besluitvorming verzet.
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de
vergadering bijeenroept.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die door de ter
vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. Een bestuurslid kan zich
door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurslid ter vergadering
doen vertegenwoordigen. Onder geschrift wordt te dezen verstaan elk via gangbare
communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht. Een bestuurslid
kan ten hoogste één medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen.
5. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de
stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen
kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden
uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende
– 4 -TRIP  Advocaten & Notarissen
51200601/KB/sy
stembriefjes.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorziet de
vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap
waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurslid.
7. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van
de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerst-
volgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de
notulist ondertekend.
8. Ook buiten vergadering kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits alle
bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, en zij allen
schriftelijk (waaronder begrepen elk via gangbare communicatiemethoden op schrift
ontvangen bericht, zoals per telefax of electronic mail) hebben verklaard zich niet tegen
deze wijze van besluitvorming te verzetten.
Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuursleden
zich schriftelijk (waaronder begrepen elk via gangbare communicatiemethoden op
schrift ontvangen bericht, zoals per telefax of electronic mail) vóór het voorstel heeft
verklaard.
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris een relaas
opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke
daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. Het aldus
vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken
bij de notulen gevoegd.
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN.
ARTIKEL 8.
1. Het boekjaar van de stichting loopt gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles
betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden
gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een
balans en een staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te
– 5 -TRIP  Advocaten & Notarissen
51200601/KB/sy
stellen.
4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan,
deze doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in
artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Deze brengt omtrent zijn onderzoek ver-
slag uit en legt daaromtrent een verklaring af.
5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren, onverminderd het
hierna in lid 7 bepaalde.
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager
worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en
volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd
beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
STATUTENWIJZIGING.
ARTIKEL 9.
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee
derden van de stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering. Is een vergadering,
waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een
tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan
vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het
aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het
voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten mits met
een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden
voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de
voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
4. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.
ONTBINDING.
ARTIKEL 10.
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van het vorige
– 6 -TRIP  Advocaten & Notarissen
51200601/KB/sy
artikel van overeenkomstige toepassing.
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo
vastgesteld waarbij een eventueel batig liquidatiesaldo dient te worden bestemd
overeenkomstig het doel van de stichting, met dien verstande dat dit ten goede dient te
komen aan een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.
4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door
de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek van toepassing.
EINDE EERSTE BOEKJAAR.
ARTIKEL 11.
Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op één en dertig december tweeduizend twaalf.
SLOTBEPALING
ARTIKEL 12.
In alle gevallen waarin zowel de wet, deze statuten of een reglement niet voorzien, beslist
het bestuur.
VOLMACHT
Van de in de comparitie vermelde volmacht blijkt uit de onderhandse akte die als
BIJLAGE 1 aan de akte wordt gehecht.
SLOTVERKLARING
Tenslotte verklaarden de verschenen personen, dat in afwijking van het in artikel 4.
bepaalde, voor de eerste maal in het bestuur van de stichting zitting nemen:
1. de heer Hendrik Kroes, voornoemd;
2. de heer Sybolt Okke Engelsma, voornoemd;
3. de heer Haiko Gerardus Maria Rutten, voornoemd;
4. de heer Bob Pruiksma, voornoemd;
5. de heer Jaring de Wolff, voornoemd.

SLOT
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
– 7 -TRIP  Advocaten & Notarissen
51200601/KB/sy
WAARVAN AKTE
De akte is verleden te Boazum op de datum in het hoofd van de akte vermeld.
Alvorens tot het verlijden van de akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke inhoud
van de akte medegedeeld aan de verschenen personen en heb ik, notaris, de verschenen
personen een toelichting op de akte gegeven.
De verschenen personen hebben verklaard dat zij in de gelegenheid zijn gesteld om tijdig
vóór het verlijden van de akte van de inhoud daarvan kennis te hebben kunnen nemen, dat
zij zijn gewezen op de gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en dat zij instemmen
met beperkte voorlezing van de akte.
Vervolgens is de akte – na beperkte voorlezing – door de verschenen personen en mij,
notaris, ondertekend.