Jaarrekening 2018

      Reacties uitgeschakeld voor Jaarrekening 2018

De jaarrekening over het jaar 2018 staat hierna vermeld. Evenals vorig jaar zijn er geen donaties verstrekt voor het onderhoud van de kerk. Inmiddels hebben de kerkrentmeesters plannen ontwikkeld voor het onderhoud van het dak en de restauratie van het waardevolle fresco. De vorig jaar gedane toezegging om bij te dragen in de restauratie blijft gestand.

rekening 2018  rekening 2017
baten
eenmalige donaties  €                       564,50  €                       590,00
jaarlijkse donaties  €                       669,50
periodieke giften  €                       750,00  €                       900,00
rente spaarrekening  €                            0,89  €                            7,17
totaal baten (a)  €                    1.315,39  €                   2.166,67
lasten
bankkosten  €                       120,33  €                       130,63
diverse kosten  €                         12,50
bijdrage restauratie/verwarming
totaal lasten (b)  €                       120,33  €                       143,13
resultaat (a-b)  €                    1.195,06  €                   2.023,54
activa 31-12-2018 31-12-2017
rekening courant  €                    2.341,55  €                   1.147,38
spaarrekening  €                    5.880,52  €                   5.879,63
saldo  €                    8.222,07  €                   7.027,01